Inne maszyny

Przemysł okrętowy

W większości maszyn i urządzeń mechanicznych o ich trwałości i niezawodności pracy bardzo często decydują łożyska i to niezależnie czy to są łożyska ślizgowe smarowane olejem, czy łożyska "suche", czy łożyska toczne. Problemy związane z łożyskowaniem w maszynach są podobne w grupie tego samego typu łożyska. Oczywiście o trwałości układu łożyskowego nie decydują tylko same łożyska ale ich właściwy dobór dla danego typu maszyny i właściwe zabudowanie w maszynie, odpowiednie smarowanie itp. Z tego powodu A&O EXPERT rozwiązuje problem łożyskowania zawsze traktując łożyska jako fragment całości którą stanowi maszyna. Dobra znajomość wielu rodzajów maszyn oraz doświadczenie projektowe i eksperckie pozwalają nam na rozwiązywanie problemów trwałości w sposób z reguły nie do zrealizowania przez producentów łożysk lub ich przedstawicieli.
Oferujemy kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z łożyskowaniem wałów okrętowych i urządzeń pomocniczych, urządzeń mechanicznych w oczyszczalniach ścieków, górniczych maszyn wyciągowych, wentylatorów, maszyn papierniczych i innych. Konstrukcje, maszyny i urządzenia naszego zespołu możecie Państwo znaleźć niemal w każdej dziedzinie przemysłu. Wykonaliśmy liczne prace dla przemysłu górniczego, stoczniowego, wydobywczego, maszynowego, papierniczego, lotniczego, hutniczego, chemicznego ....
  • Wykonujemy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego łożysk, zazębień i przyczyn awarii wszelkiego rodzaju urządzeń.
  • Modernizujemy istniejące łożyska zwiększając ich trwałość i niezawodność
  • Projektujemy i wdrażamy oryginalne w skali światowej konstrukcje łożysk poprzecznych i wzdłużnych o bardzo korzystnych właściwościach dopasowane do konkretnej maszyny
  • We współpracy z wielokrotnie zweryfikowanymi wytwórcami oferujemy wykonanie gotowych łożysk ślizgowych o najwyższej jakości wybierając najkorzystniejszą ofertę dla klienta
  • Projektujemy nietypowe maszyny i urządzenia na indywidualne zamówienie klienta
  • Dobieramy właściwe rodzaje i wielkości łożysk tocznych zapewniając właściwą ich zabudowę, warunki smarowani i technologię montażu
  • Wykonujemy automatyzacje maszyn i urządzeń wprowadzając komputerowe sterowanie i kontrolę procesu produkcji.

W wyniku studiów niezawodności łożyskowania okrętowych linii wałów śrubowych, a także doświadczeniu wynikającym z ekspertyz zaprojektowano oryginalny typoszereg łożysk nośnych SRB linii wałów przewidzianych do produkcji w PPŁS Elbląg (wytwórca łożysk dla ABB Marine, ALSTOM, MAAG i innych). We współpracy z wytwórcą łożysk możemy spełnić wszystkie wymagania projektantów współczesnych statków odnośnie łożyskowania linii wałów.

Górnictwo

W wyniku potrzeb ZUT Gliwice zaprojektowano oryginalne ułożyskowanie górniczej maszyny wyciągowej, zastopowane w kopalni Czeczot, przystosowane do pracy z bardzo dużym obciążeniem. Łożysk promieniowe tej maszyny wyróżniają się hybrydowym smarowaniem. Zdobyte doświadczenie pozwala nam dzisiaj dokonywać oceny ułożyskowań wałów maszyn wyciągowych i proponować rozwiązania stosowne do konkretnej maszyny górniczej i jej warunków pracy zapewniając bardzo dużą trwałość i niezawodność, co w przypadku tego rodzaju, maszyn ma ogromne znaczenie. Jak wiadomo problemy z łożyskami górniczych maszyn wyciągowych ujawniają się szczególnie w przypadku sytuowania tych maszyn na wieżach wyciągowych.
Nasze doświadczenie w poprawie stanu dynamicznego wirników turbin parowych (patrz turbiny parowe) pozwala nam rozwiązywać problemy łożyskowania dużych wentylatorów kopalnianych i chłodnic, gdzie problemy dynamiki wirnika są bardzo podobne a nasze łożyska antywibracyjne w pełni nadają się do zastosowań w dużych wentylatorach.


Oczyszczalnie ścieków

Zdobyte doświadczenie w tocznym i ślizgowym ułożyskowaniu urządzeń w oczyszczalniach ścieków, a także wyniki licznych prac badawczych materiałów łożyskowych do pracy na sucho i w warunkach występowania cieczy agresywnych (ścieków) są podstawą naszych ekspertyz i prac modernizacyjnych w oczyszczalniach ścieków. Modernizujemy obrotowe zraszacze, kraty, dmuchawy i inne elementy zwiększając ich trwałość i niezawodność.


Przemysł papierniczy

Trudne warunki pracy łożysk walców maszyn papierniczych (duże obciążenia, wysoka temperatura, zapylenie) sprawiają, że trzeba je umiejętnie zaprojektować i dobrze wykonać, aby uzyskać wymagana trwałość. Modernizując ułożyskowanie walców papierniczych w Zakładach Papierniczych w Bardo (Beloit Poland) zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie dotyczące specyfiki pracy łożysk w tego rodzaju maszynach. Często spotykaliśmy również problemy ułożyskowania ślimaków w separatorach wody z miazgi celulozowej. Poza tymi specjalistycznymi maszynami w przeróbce masy drzewnej zaangażowane jest bardzo dużo urządzeń aż do turbin parowych włącznie. Posiadana przez nas wiedza projektowa z zakresu inżynierii łożyskowania oraz zdobyte doświadczenie pozwala nam na złożenie Państwu oferty na modernizację i rozwiązanie problemów trwałości większości maszyn występujących w przemyśle papierniczym.


Posiadamy największe w kraju doświadczenie w zakresie oceny stanu technicznego istniejących łożysk i ich wpływu na dalszą eksploatację maszyny.

Wykonaliśmy kilkadziesiąt ekspertyz dotyczących stanu technicznego łożysk i czopów, układów napędowych i innych części maszyn. W naszych opiniach jasno i czytelnie formułujemy wnioski dotyczące przyczyn niezadowalającej trwałości lub zaistniałej awarii.

W oparciu o wyniki obliczeń i kryterium kosztu nowych łożysk dobieramy właściwe łożyska, zarówno toczne jak i ślizgowe. Często łożyska nie wymagające smarowania - tam gdzie to jest zasadne lub wymagane procesem technologicznym.

Oceniając przyczyny awarii łożysk i wyznaczając sposoby ich zapobiegania opieramy się o najnowsze metody symulacji komputerowej, laboratoryjne badania doświadczalne (metalograficzne i stanowiskowe) oraz naszą ponad 20-letnią wiedzę praktyczną.

Nasze projekty zmodernizowanych łożysk wykonujemy w oparciu o najnowszą wiedzę teoretyczną dotyczącą powstawania filmu olejowego w łożyskach. Wykonujemy pełne symulacje komputerowe zachowania się łożysk (również drgań czopów). Wykorzystujemy do tego celu najnowsze oprogramowanie, sukcesywnie weryfikowane podczas naszych kilkunastu lat wdrożeń.

Wykonujemy pełną dokumentację techniczno ruchową projektowanych lub modernizowanych łożysk. Wdrożyliśmy już kilkadziesiąt łożysk wykonanych wg naszych projektów.

Prowadzimy ciągłe badania rozwojowe zmierzające do poprawy charakterystyk łożysk i układów napędowych. Oferujemy oryginalne rozwiązania dotyczące samonastawności łożysk podczas pracy i niwelowanie efektu przycierania na skutek ukosowania wału względem panewki. Posiadamy wiele patentów dotyczących konstrukcji i technologii wykonywania łożysk.