Turbiny wodne

Oferujemy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z łożyskowaniem wału hydrogeneratora, łopat aparatu kierowniczego i dźwigni układu regulacji, łożyskowaniem pomp i wentylatorów, układem chłodzenia oleju.
  • Wykonujemy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego hydrozespołu, analizujemy stan dynamiczny hydrozespołu (w tym drgania względne czopów w łożyskach), formułujemy wnioski i zalecenia
  • Modernizujemy istniejące łożyska prowadzące zwiększając ich trwałość oraz poprawiając stan dynamiczny hydrozespołu (zmniejszamy temperaturę, likwidujemy drgania olejowe)
  • Ze względów ekologicznych zastępujemy dotychczasowe łożyska prowadzące turbin smarowane olejem lub smarem plastycznym łożyskami smarowanymi wodą.
  • Ze względów ekologicznych modernizujemy aparaty kierownicze turbin wprowadzając łożyska "suche", nie wymagające smarowania
  • Zwiększamy obciążalność i niezawodność łożysk nośnych, wprowadzamy hydrostatyczne smarowanie podczas rozruchu i wybiegu (olej lewarowy na segmentach łożyska nośnego)
  • Modernizujemy układy chłodzenia oleju smarującego łożyska
  • Oferujemy szkolenia dla pracowników biur projektowych i ekip montażowych, dotyczące łożyskowania wirników turbin i generatorów
  • We współpracy z wielokrotnie zweryfikowanymi wytwórcami lub dostawcami materiałów łożyskowych oferujemy wykonanie gotowych łożysk ślizgowych o najwyższej jakości - wybierając najkorzystniejszą ofertę dla klienta
W turbinach wodnych (hydrogeneratorach), szczególnie po przeprowadzonych modernizacjach lub remontach, użytkownicy często spotykają problem nadmiernego poziomu drgań względnych, a nawet bezwzględnych w określonych warunkach pracy, z reguły nie przy mocy nominalnej. Stan taki jest niedopuszczalny szczególnie, gdy hydrozespół jest przeznaczony do pracy z automatyczną regulacją mocy. Analiza widmowa tych drgań pozwala na zdiagnozowanie ich przyczyny. Często przyczyną tych drgań jest niestabilny obrót czopa w panwi spowodowany wirem olejowym (ang. oil whirl).
W dłuższym okresie eksploatacji drgania te prowadza do uszkodzenia łożysk i konieczności odstawienia hydrozespołu.


Oględziny łożysk prowadzone przez doświadczonych ekspertów wykonane podczas przeglądów pozwalają na stwierdzenie występowania niestabilnej pracy czopa w panwi nawet bez pomiarów drgań i analizy widmowej.
Niekorzystnemu, a często katastroficznemu zjawisku drgań olejowych nie można zapobiec poprawiając wyważenie wirnika czy ustawienie linii wałów.Posiadając największe w kraju doświadczenie w zakresie oceny stanu technicznego istniejących łożysk i ich wpływu na dalszą eksploatację maszyny możemy proponować sposoby likwidacji niekorzystnych zjawisk.
Wykonaliśmy kilkadziesiąt ekspertyz dotyczących stanu technicznego łożysk, w których czytelnie sformułowaliśmy wnioski dotyczące przyczyn niezadawalającej trwałości lub złego stanu dynamicznego hydrozespołu.
Zależnie od wyników analizy zmieniamy geometrię lub konstrukcję dotychczasowych łożysk zwiększając ich nośność lub wskazujemy przyczynę przeciążenia łożyska. Wszystkie zalecenia dotyczące modernizacji łożysk uwzględniają oczywiście specyfikę konkretnej maszyny i są wykonywane w sposób nie ingerujący w jej dotychczasową konstrukcję.

Oceniając przyczyny awarii łożysk i wyznaczając sposoby ich zapobieganiu opieramy się o najnowsze metody symulacji komputerowej, oraz naszą ponad 20-letnią wiedzę praktyczną.
W przypadku wystąpienia załamania wału na sprzęgle proponujemy np. modyfikacje istniejącego sprzęgła praktyczne całkowicie eliminując efekt załamania osi wału na sprzęgle.


Dzięki zmniejszeniu sztywności giętnej sprzęgła przez zróżnicowanie napięcia śrub (wg opracowanej instrukcji) można wyeliminować tzw. zamiatanie końcówki wału i zdecydowanie poprawić stan dynamiczny maszyny (więcej informacji - sprzęgła podatnego giętnie)
Niemal wszystkie nasze ekspertyzy dotyczące turbin wodnych kończyły się wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych w łożyskach prowadzących lub nośnych, które pozwoliły znacząco zwiększyć ich trwałość lub poprawić stan dynamiczny maszyny. Nawet pozostawiając dotychczasowe segmenty łożyska nośnego i wprowadzając sprężyste ich podparcie uzyskuje się zdecydowaną poprawę ich trwałości przez wyrównanie obciążeń na poszczególnych segmentach.

Projektujemy łożyska ślizgowe do turbin wodnych i generatorów, także dla światowych wytwórców turbin wodnych. Nasze projekty wykonujemy w oparciu o najnowszą wiedzę teoretyczną dotyczącą powstawania filmu olejowego w łożyskach. Wykonujemy pełne symulacje komputerowe zachowania się łożysk. Wykorzystujemy do tego celu nasze najnowsze oprogramowanie, sukcesywnie weryfikowane podczas kilkunastu lat wdrożeń.Wykonujemy pełną dokumentację techniczno ruchową projektowanych lub modernizowanych łożysk. Zakres prac projektowych obejmuje często całe zespoły łożyskowe jak prezentowany na zdjęciu zespół sprężystego podparcia segmentów łożyska nośnego (na zlecenie VOITH Siemens Hydro, wykonany przez ZRE Gdańsk) Wdrożyliśmy już kilkanaście łożysk wykonanych wg naszych projektów w turbinach wodnych od kilkudziesięciu kW do ponad 100 MW.Wstąpienie Polski do Unii Europejskie wymusza działania zmierzające do ochrony wód otwartych przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi. Uprzedzając te wymagania od kilku lat wdrażamy ekologiczne łożyskowanie turbin wodnych. W turbinach w których łożysko prowadzące wirnika jest smarowane w otwartym obiegu stosujemy łożyska smarowane wodą, spełniając w ten sposób wymogi ekologii. Biorąc pod uwagę fakt kilkunastokrotnie mniejszej lepkości wody od oleju realizacja tego zadania wymaga starannej analizy teoretycznej i dużego doświadczenia projektowego. Na fotografii przedstawiono tuleję łożyska smarowanego wodą dla EW Myczkowce (wykonana i zamontowana przez ZRE Gdańsk).

Ze względów ekologicznych zastępujemy smarowane węzły aparatów kierowniczych turbin wodnych materiałami ślizgowymi nie wymagającymi smarowania. Częste niepowodzenia światowych firm w tym zakresie sprawiły, że we współpracy z Elektrowniami Szczytowo-Pompowymi S.A. i Politechnika Gdańską wykonaliśmy obszerne badania teoretyczne i doświadczalne różnych skojarzeń materiałowych pracujących w warunkach drgań charakterystycznych dla łożysk kierownic. W efekcie znajdując najodpowiedniejsze materiały i rozwiązania konstrukcyjne zapewniające przynajmniej 10-letnią trwałość łożysk aparatu kierowniczego. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat - patrz Ekologiczne łożyskowanie aparatów turbin wodnych