Przekładnie

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z niezadawalającą trwałością łożysk i kół przekładni zębatych, szczególnie szybkobieżnych.

  • Wykonujemy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego przekładni zębatych
  • Modernizujemy istniejące łożyska zwiększając ich trwałość oraz poprawiając stan dynamiczny przekładni
  • Dokonujemy zmian w konstrukcji kół zębatych zwiększając trwałość przekładni
  • Projektujemy i wdrażamy oryginalne w skali światowej konstrukcje łożysk poprzecznych i wzdłużnych posiadające korzystniejsze charakterystyki statyczne i dynamiczne w porównaniu do klasycznych łożysk
  • Oferujemy szkolenia dla pracowników biur projektowych i ekip montażowych, dotyczące łożyskowania kół szybkobieżnych przekładni
  • We współpracy z wielokrotnie zweryfikowanymi wytwórcami oferujemy wykonanie gotowych łożysk ślizgowych i kół zębatych o najwyższej jakości.
W szybkobieżnych przekładniach zębatych (przekładniach przyspieszających) często użytkownicy obserwują w trakcie eksploatacji wzrastający poziom drgań. Analiza widmowa tych drgań nie zawsze pozwala na zdiagnozowanie ich przyczyny. W przypadku przekładni z łożyskami ślizgowymi najczęstszą przyczyną występowania drgań jest niestabilny obrót czopa w panwi spowodowany wirem olejowym (oil whirl). Inną przyczyną może być powierzchniowe uszkodzenie zębów typu pitting.
W dłuższym okresie eksploatacji drgania najczęściej prowadzą do uszkodzenia łożysk lub zębów i poważnej awarii. Oględziny łożysk podczas przeglądów pozwalają na stwierdzenie występowania niestabilnej pracy czopa w panwi nawet bez pomiarów drgań i analizy widmowej. Ślady współpracy zębów zawierają także dużo informacji o stanie technicznym przekładni i przyczynach zużycia.
Posiadając duże doświadczenie w zakresie oceny stanu technicznego przekładni zębatych możemy zaproponować sposoby podniesienia trwałości i niezawodności.

Wykonaliśmy kilkanaście ekspertyz dotyczących stanu technicznego łożysk, zazębień, w których jasno i czytelnie formułujemy wnioski dotyczące przyczyn niezadawalającej trwałości lub złego stanu dynamicznego przekładni.

Zależnie od wyników analizy zmieniamy geometrię dotychczasowych łożysk lub dobieramy łożyska o większych zdolnościach do tłumienia drgań (damping bearing) niż łożyska dotychczas stosowane. W razie potrzeby dokonujemy zmian w konstrukcji zazębienia.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy teoretycznej dotyczącej właściwości łożysk i zazębień projektujemy modernizację przekładni.
Nasze projekty łożysk wykonujemy w oparciu o najnowszą wiedzę teoretyczną dotyczącą powstawania filmu olejowego w łożyskach. Wykonujemy pełne symulacje komputerowe zachowania się łożysk (również drgań czopów). Wykorzystujemy do tego celu najnowsze oprogramowanie, sukcesywnie weryfikowane podczas naszych kilkunastu lat wdrożeń. Obliczenia zazębień dokonujemy wg zaleceń ISO.

Wykonujemy pełną dokumentację techniczno ruchową projektowanych lub modernizowanych przekładni. Zapewniamy wykonanie i nadzór nad montażem.

Oceniając przyczyny awarii łożysk czy zazębień i wybierając sposoby zapobiegania im w przyszłości opieramy się o najnowsze metody symulacji komputerowej, laboratoryjne badania doświadczalne (metalograficzne i stanowiskowe) oraz naszą ponad 20-letnią wiedzę praktyczną.

Niemal wszystkie nasze ekspertyzy kończyły się wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych w ułożyskowaniu lub zazębieniach, które pozwoliły znacząco zwiększyć ich trwałość i stan dynamiczny przekładni.