Sprężarki

SPRĘŻARKI WIROWE

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ślizgowym i tocznym łożyskowaniem wirników sprężarek, wentylatorów, pomp.
  • Wykonujemy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego łożysk (również drgań czopów)
  • Modernizujemy istniejące łożyska zwiększając ich trwałość oraz poprawiając stan dynamiczny sprężarek (zmniejszamy temperaturę, likwidujemy drgania olejowe)
  • Projektujemy i wdrażamy oryginalne w skali światowej konstrukcje łożysk poprzecznych i wzdłużnych posiadające korzystniejsze charakterystyki statyczne i dynamiczne w porównaniu do łożysk klasycznych.
  • Oferujemy szkolenia dla pracowników biur projektowych i ekip montażowych, dotyczące łożyskowania wirników sprężarek, wentylatorów i pomp
  • We współpracy z wielokrotnie zweryfikowanymi wytwórcami oferujemy wykonanie gotowych łożysk ślizgowych o najwyższej jakości wybierając najkorzystniejszą ofertę dla klienta
W sprężarkach wirowych, wentylatorach i pompach, w których wirniki łożyskowane są w łożyskach ślizgowych często użytkownicy obserwują w trakcie eksploatacji nadmierny poziom drgań względnych a nawet bezwzględnych. Analiza widmowa tych drgań pozwala na zdiagnozowanie ich przyczyny. Najczęściej przyczyna tych drgań jest niestabilny obrót czopa w panwi spowodowany wirem olejowym (oil whirl).

W dłuższym okresie eksploatacji drgania te prowadza do uszkodzenia łożysk konieczności odstawienia maszyny. Oględziny łożysk podczas przeglądów pozwalają na stwierdzenie występowania niestabilnej pracy czopa w panwi nawet bez pomiarów drgań i analizy widmowej.

Niekorzystnemu, a często katastroficznemu zjawisku wiru olejowego nie można zapobiec poprawiając wyważenie wirnika czy ustawienie linii wałów.
Posiadamy największe w kraju doświadczenie w zakresie oceny stanu technicznego istniejących łożysk i ich wpływu na dalszą eksploatację maszyny.

Zależnie od wyników analizy zmieniamy geometrię dotychczasowych łożysk lub dobieramy łożyska o większych zdolnościach do tłumienia drgań (damping bearing) niż łożyska dotychczas stosowane.
W oparciu o wyniki obliczeń i kryteria kosztów, czasu wykonania, łatwości montażu itp. dobieramy optymalne łożyska do konkretnej maszyny. Najczęściej stosujemy oryginalne łożyska z tamami hydrodynamicznymi, łożyska wielosegmentowe (tilting pad), oryginalne łożyska czteropowierzchniowe i inne. W przypadku wirników ułożyskowanych tocznie dokonujemy właściwego doboru rodzaju łożysk, smarowania i technologii montażu zapewniając wymagane zwiększenie trwałości łożysk.
Oceniając przyczyny awarii łożysk i wyznaczając sposoby ich zapobiegania opieramy się o najnowsze metody symulacji komputerowej, laboratoryjne badania doświadczalne (metalograficzne i stanowiskowe) oraz naszą ponad 20-letnią wiedzę praktyczną.
Niemal wszystkie nasze ekspertyzy kończyły się wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych w geometrii łożysk, które pozwoliły znacząco zwiększyć ich trwałość i poprawić stan dynamiczny maszyny. Tylko w nielicznych przypadkach trzeba było zastosować łożyska o całkowicie nowej konstrukcji.
Kiedy istnieje taka potrzeba projektujemy nowe łożyska ślizgowe do sprężarek wirowych, dmuchaw i wentylatorów.

Nasze projekty wykonujemy w oparciu o najnowszą wiedzę teoretyczną dotyczącą powstawania filmu olejowego w łożyskach. Wykonujemy pełne symulacje komputerowe zachowania się łożysk (również drgań czopów). Wykorzystujemy do tego celu najnowsze oprogramowanie, sukcesywnie weryfikowane podczas naszych kilkunastu lat wdrożeń.
Wykonujemy pełną dokumentację techniczno ruchową projektowanych lub modernizowanych łożysk. W kooperacji z najlepszymi zakładami w Polsce i zagranicą oferujemy kompleksowe wytwarzanie łożysk wg naszej lub powierzonej dokumentacji. Zapewniamy dostawę do klienta i nadzór nad montażem
W szczególnie trudnych przypadkach oferujemy zastosowanie nowych rozwiązań łożysk o większej nośności i lepszej charakterystyce dynamicznej w porównaniu do łożysk klasycznych. Prowadzimy ciągłe badania rozwojowe zmierzające do poprawy charakterystyk łożysk. Oferujemy oryginalne rozwiązania dotyczące samonastawności łożysk podczas pracy i niwelowanie efektu przycierania na skutek ukosowania wału względem panewki. Nasi współpracownicy są twórcami kilkudziesięciu wdrożonych patentów dotyczących konstrukcji i technologii wykonywania łożysk.

Nasze oryginalne łożysko typu Y (właściciel praw do patentu: ABB ALSTOM Power)


SPRĘŻARKI TŁOKOWE

W przemysłowych sprężarkach tłokowych, jedno i wielostopniowych, stosunkowo często pojawiają się problemy z uzyskiwaniem pożądanej trwałości łożyska głowy korbowodu lub stopy korbowodu. Wykonywane przez nasz zespół analizy łożysk korbowodów niejednokrotnie wykazały, że niezadowalająca trwałość wynikała z niewłaściwych wcisków, złego doboru materiałów, wadliwego doprowadzenia oleju do strefy tarcia itp.

Ostatnią pracą A&O EXPERT z zakresu sprężarek tłokowych była modernizacja korbowodów czterostopniowej sprężarki DRESSER-Rand w instalacji sprężania gazu na platformie wydobywczej PETROBALTIC.
Na zlecenie ENERGOBALTIC dokonano analizy konstrukcji i technologii wykonania korbowodów. Pękanie tulei głowy korbowodu, a także samoistna zmiana położenia tulei korbowodowej w głowie były przyczynami wielu nieplanowanych remontów.
Zmieniając materiał tulei ślizgowej i optymalizując metodą elementów skończonych wartość wcisku wprowadzono odpowiednie zmiany konstrukcyjne i technologiczne. Obliczenia wykonano z uwzględnieniem temperatury pracy i dwukierunkowego obciążenia (sprężarka dwustronnego działania). Wprowadzając usztywnienie fundamentu sprężarki zmniejszono drgania. Uzyskano trwałość układu korbowego wielokrotnie przekraczającą dotychczasową. Wyeliminowano pęknięcia tulei i ich samoistny obrót w główce.